Trang tính kiểm xuất sách trong thư viện

Theo dõi các sách hoặc tài nguyên khác từ thư viện cho mượn của bạn bằng trang tính kiểm xuất trợ năng này. Liệt kê tên, thông tin liên hệ của người mượn, tiêu đề sách, ngày mượn và ngày trả. Số ngày cho đến ngày trả sách sẽ được tự động tính toán và cảnh báo màu đỏ sẽ hiển thị với các sách sắp quá hạn.

Excel

Trang tính kiểm xuất sách trong thư viện

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn